Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. „e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza konkurs

na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego, w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pn. „e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań związanych z informatyzacją publicznej służby krwi oraz rozwojem nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem, w szczególności w zakresie obejmującym: wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i monitoring rzeczowo-finansowy projektu oraz realizacja zadań w zakresie promocji projektu, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań.

Realizacja projektu będzie związana z informatyzacją publicznej służby krwi oraz rozwojem nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem, co pozwoli na zwiększenie dostępu do nowoczesnych rozwiązań związanych z procedurą poboru krwi i jej składników oraz ich stosowania, przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie skutecznego zarządzania danymi uzyskiwanymi i wykorzystywanymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie.
Projekt realizowany będzie przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – Lidera projektu z udziałem partnerów.

Wymagania w stosunku do Partnera:
1. Podmiot posiada status instytutu badawczego i nie zalicza się do jednostek sektora finansów publicznych.
2. Jest placówką medyczną wysokospecjalistyczną, w zakresie realizowanych specjalności (hematologia, leczenie zaburzeń hemostazy, transfuzjologia).
3. Kluczowym kierunkiem działalności Partnera jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej a także prowadzenie badań naukowych, klinicznych i prac rozwojowych w dziedzinie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych.
4. Podmiot prowadzi także prace w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także opracowuje i wydaje opinie i ekspertyzy oraz przeprowadza analizy dotyczące hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych.
5. Podmiot posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie z instytucją publiczną, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu.
6. Podmiot musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Przy wyborze Partnera oceniana będzie między innymi:
1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

Kryteria wyboru
1. Kryteria formalne:
a) Zgłoszenie konkursowe (dalej zwane „zgłoszeniem”) zostało złożone we wskazanym terminie.
b) Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na wykonanie zadań w projekcie (Partner przedłożył oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).
c) Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty.
d) Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera,
2. Kryteria merytoryczne:
a) Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa (Proszę opisać szczegółowo profil działalności Partnera jako instytutu badawczego wraz z opisem prac w zakresie realizacji zadań z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa na terenie całego kraju).
b) Potencjał techniczny, kadrowy i organizacyjny, pozwalający na realizację Projektu (Proszę opisać szczegółowo opisać ww. zasoby, które Partner zamierza zaangażować do realizacji zadań w projekcie z opisem posiadanych kwalifikacji oraz z podaniem ról/zadań jakie osoby będą pełniły w projekcie).
c) Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze (Proszę opisać doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).
d) Koncepcja udziału Partnera w projekcie (Proszę przedstawić szczegółowy opis działań proponowanych do realizacji w projekcie).
e) Wkład własny potencjalnego Partnera w realizację projektu (Proszę opisać zasoby, jakie Partner zamierza wnieść do projektu).

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
1. Odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Aktualny statut Partnera (jeżeli dotyczy).
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami konkursu i ich akceptacji (dostępne pod adresem internetowym: http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-1-2/nabor-wnioskow-popc-2-1-2-konkurs/ 
5. Opis deklarowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby).
6. Opis posiadanego potencjału kadrowo – organizacyjnego oraz technicznego, niezbędnego do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.
7. Oświadczenie, iż profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
8. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wraz z podaniem kwoty pozyskanego dotychczas wsparcia.
9. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, którego termin na złożenie mija w dniu 2016-03-31, w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego.
Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Partnera (w przypadku, gdy czynności, w tym np. podpisywanie oświadczeń, będą dokonywane przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji podmiotu wymagane jest pełnomocnictwo).

Termin i miejsca składania zgłoszeń
Zgłoszenia z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego, w celu szczegółowym 2. Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, należy złożyć w ciągu 21 dni od daty emisji ogłoszenia.

- w zamkniętych kopertach osobiście (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Centrum Systemów informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Dubois 5a, 00-194 Warszawa (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia);
- lub przekazać na adres ePUAP:
/csiozgovpl/SkrytkaESP
Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”;
2. odwołania konkursu lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (www.csioz.gov.pl )w terminie 14 dni od upływu terminu składania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje w sprawie: 0-22 597-09-67 Dominika Ćwiklicka

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM