Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

grafikami ze znakiem graficznym projektu ezdrowie p3

Zakończenie realizacji projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, iż zakończono realizację projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie realizacji projektu od 1 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. uczestnicy tj. aktywni zawodowo pracownicy podmiotów wykonujących działania lecznicze posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ lub udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, skorzystali z kompleksowego wsparcia: szkolenia stacjonarnego oraz kursu na platformie e-learningowej.

W ramach projektu zrealizowano cykl 24 szkoleń stacjonarnych, które odbyły się
w następujących miastach: Białystok, Elbląg, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kowary, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław.
Poprzez uczestnictwo w szkoleniach swoje kwalifikacje podniosło 1 648 osób, w tym:

 • 260 przedstawicieli lekarzy, lekarzy dentystów;
 • 637 przedstawicieli pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych;
 • 751 przedstawicieli kadry zarządzającej ochrony zdrowia.

Działania te umożliwiły osiągnięcie zasadniczego celu projektu jakim był wzrost poziomu wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej nt. nowoczesnych technologii ICT, a także budowanie świadomości długofalowych korzyści wynikających z ich wdrożenia w placówkach medycznych. Ponadto uzyskano cele szczegółowe przewidujące wzrost świadomości osób przeszkolonych nt. korzyści jakie daje wykorzystanie narzędzi ICT, zwiększenie motywacji osób przeszkolonych do wdrożenia narzędzi ICT oraz wzrost świadomości osób przeszkolonych odnośnie zwiększenia konkurencyjności placówki na rynku w wyniku wdrożenia narzędzi ICT.

Mimo, iż projekt dobiegł końca, wciąż dostępna pozostaje platforma e-learningowa, z której można będzie korzystać przez okres 3 lat od dnia zakończenia projektu tj. do 30.06.2018 r.

Platforma e-learningowa jest skierowana do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą tj. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek , położnych oraz kadry zarządzającej. Dzięki platformie będą mogli Państwo skorzystać z interaktywnych kursów specjalistycznych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Udostępnione na platformie ćwiczenia w formie szkoleń elektronicznych obejmują swoim zakresem następujące zagadnienia tematyczne:

 • Elektroniczna karta pacjenta,
 • Historia leczenia pacjenta, systemy eHR,
 • Terminarz,
 • Grafik dyżurów,
 • Przedstawienie koncepcji projektu P1,
 • Systemy telemedyczne,
 • Interoperacyjność systemów EDM, systemy kodowania,
 • Ewidencja wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich,
 • Ewidencja rozpoznań i danych wypisowych.

Dodatkowo, będą mogli Państwo przećwiczyć swoje umiejętności m.in. w zakresie dodawania pacjenta do rejestru pacjentów, weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, przeglądania listy zaplanowanych wizyt oraz listy pacjentów, przeglądania zaplanowanych wizyt w terminarzu, przeplanowania wizyt pacjenta na inny termin czy anulowania rezerwacji.

Aby skorzystać z powyższych kursów wystarczy założyć konto na portalu.
W zakładce „Dokumenty” można znaleźć wszystkie potrzebne do nabycia wiedzy materiały, tj. podręczniki oraz prezentacje multimedialne. Ponadto, w przypadku pozytywnego zdania egzaminu kończącego szkolenie otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności przekazywanych podczas szkolenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystania z platformy e-learningowej znajdującej się pod adresem:
kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM