e-Krew | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

dłonie trzymające wirtualną kroplę krwi, wokół piktogramy przedstawiające funkcjonalności systemu e-Krew

System e-Krew

Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

Co to jest e-Krew?

System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia projekt budowy rozwiązania informatycznego, skierowany do:

 • dawców i kandydatów na dawców krwi,
 • Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
 • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
zdjęcie obrazujące dawcę krwi

Cel realizacji projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników, w tym:

 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji, do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Dostarczone produkty Projektu e-Krew umożliwią kompleksową realizację zadań w obszarze publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa w wybranym ośrodku pilotażowym, którego funkcję pełnić będzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
W pozostałych Centrach system e-Krew zostanie wdrożony w zakresie umożliwiającym obsługę podstawowych usług dla Dawców i Szpitali.

 

ręka w białej rękawiczce trzymająca worek z krwią

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Nastąpi to dzięki:

 • usprawnieniu wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie
 • skutecznemu zarządzaniu danymi.

W ramach projektu powstają następujące e-usługi:

pracownik medyczny trzymający w dłoni czerwony symbol serca

dla dawców i kandydatów na dawców krwi

 • zaplanowanie wizyty w punkcie pobierania krwi,
 • złożenie deklaracji o wycofaniu donacji,
 • uzyskanie zaświadczeń (np. dla pracodawcy o pobycie w placówce CKiK uprawniające do dnia wolnego w pracy, lub dla Urzędu Skarbowego o honorowym oddaniu krwi),
 • dostęp do informacji o ostatniej donacji oraz dostępnych terminach następnych donacji.

Obsługę usług dla Dawców za pośrednictwem Systemu e-Krew będą świadczyły wszystkie Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie kraju. Funkcjonalności dla Dawców będą rozwijane sukcesywnie wraz uruchamianiem systemu e-Krew w kolejnych CKiK. Kolejne wdrożenia będą poszerzały również zakres informacji profilowanych udostępnianych kolejnym grupom dawców.

 

pracownicy medyczni badający próbki krwi w labolatorium

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • składanie elektronicznych zamówień na krew i jej składniki,
 • dokonywanie zwrotów i reklamacji krwi i jej składników,
 • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych.

Dostęp do usług świadczonych przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szpitale będą mogły uzyskać z poziomu systemów szpitalnych lub z poziomu Aplikacji Gabinet.gov udostępnianej nieopłatnie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ).

 

Korzyści

W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew pozwoli zapewnić bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Oprócz tego, dzięki systemowi:

 • dawcy krwi:
  • zaoszczędzą czas,
  • lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji,
 • podmioty lecznicze:
  • zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,
 • Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
  • optymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,
  • będą mogły obsługiwać procesy pobierania krwi, preparatyki i badań diagnostycznych w jednolitym systemie informatycznym,
  • trzymają możliwość komunikacji z dawcami poprzez kanał sms lub e-mail np. w sprawie dot. złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń.

 

dawca w trakcie donacji krwi z elementami wirtualnych danych

Oprócz korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

 • dawcy krwi:
  • zaoszczędzą czas
  • lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji)
 • podmioty lecznicze:
  • zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić bieżących potrzeb
 • Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
  • zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb
  • skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem)
  • zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców krwi
 • instytucje nadzorujące (Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii):
  • zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK
  • będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”
Numer Porozumienia o dofinansowanie Projektu: POPC.02.01.00-00-0082/17-00
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (CeZ)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające  wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 92 273 914,64 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 92 273 914,64 zł. Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 92 273 914,64 zł, w tym:

 1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 091 413,96 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 14 182 500,68 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CeZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Partnerami projektu są:

1.    Narodowe Centrum Krwi
2.    Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
3.    Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
4.    Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
5.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
6.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
7.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
8.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
9.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
10.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
11.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
12.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
13.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
14.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
15.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
16.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
17.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
18.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
19.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
20.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
21.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie
22.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach
23.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
24.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
25.    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

 

 

 

Informacja dotycząca systemu e-Krew

e-Zdrowie w liczbach

18 mln

użytkowników
Internetowego Konta Pacjenta

2,1 mld

wystawionych
e-recept

199 mln

wystawionych
e-skierowań

6 mln

instalacji aplikacji
mojeIKP

Powiązane treści

Dzięki systemowi Poltransplant będą gromadzone dane i centralne rejestry na temat żywych dawców, informacje o przeszczepieniach narządów i tkanek

EWP jest systemem, który monitoruje stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, gromadzi dane związane z zachorowalnością na COVID-19

Dzięki Ewidencji Łóżek COVID-19 mogą być gromadzone aktualne informacje na temat wolnych łóżek w oddziałach szpitalnych, które hospitalizują pacjentów w związku w wystąpieniem u nich choroby SARS-CoV-2.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach „Umowy o dzielenie dotacji na działanie w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych."