Nasze systemy - Centrum e-Zdrowia

Nasze systemy

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

O projekcie

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) jest dostępny pod adresem:

https://sezoz.ezdrowie.gov.pl/

Pomoc techniczną w zakresie SEZOZ  można uzyskać telefonicznie: 19 457 oraz mailowo: sezoz@csioz.gov.pl

Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Głównym celem SEZOZ jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie dot. wyrobów medycznych.

SEZOZ umożliwia:

  •  usługodawcom zgłaszanie do centralnego rejestru wyrobów medycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach;
  •  dostęp do zintegrowanych, spójnych i wiarygodnych danych o określonych zasobach w systemie ochrony zdrowia;
  • dostęp do informacji o podmiotach pełniących w systemie ochrony zdrowia rolę publicznego płatnika oraz jednostek kontrolujących usługodawców i płatników.

Komunikat MZ w zakresie SEZOZ