Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 13.03.2020, data modyfikacji: 28.05.2020

Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT – Obszar Rozwój Aplikacji/Devlopment

WZ.270.5.2020

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki