Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 27.07.2020, data modyfikacji: 06.08.2020

Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum e-Zdrowia.

WZ.270.182.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki