Informacje DECOR dla projektu: Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (wersja 1.3.2) (plcda-)

Informacje o projekcie

Lista autorów

Informacje o wersji

Data Przez Opis
2020‑06‑30 iEHR.eu Oficjalne wydanie: 1.3.2
 • Utworzono nową wersję definicji XML Schema dla przestrzeni nazw extPL (nowa wersja r3):
  • Dodano nowe typy danych extPL:Ingredient oraz extPL:IngredientSubstance na potrzeby zapisania w strukturze dokumentów recept na leki recepturowe substancji innych niż substancje czynne. Nowe typy danych zostały utworzone na podstawie analogicznych konstrukcji z definicji przestrzeni nazw pharm (urn:ihe:pharm)
  • Dodano przestrzeń nazw epsos, w tym:
   • rozszerzenie epsos:desc na poziomie leku dotyczy mocy leku w przypadku recepty na lek gotowy, stosowane wyłącznie gdy nie jest możliwe podanie poprawnej informacji o składnikach leku
   • rozszerzenie epsos:desc na poziomie leku zawiera część receptury w przypadku recepty na lek robiony
   • rozszerzenie pharm:desc / extPL:desc na poziomie składnika leku recepturowego zawiera część receptury dot. tego składnika
 • Poprawiono weryfikację elementów zawierających adres w danych pacjenta wprowadzając warianty typów danych AD.PL (dla adresu na terenie Polski)
 • Dodano możliwość wystawienia skierowania bez podania specjalizacji wystawcy
 • Dodano protokół SMS w elemencie telecom na potrzeby m.in. osób głuchoniemych
 • W recepcie na lek recepturowy:
  • wprowadzono polskie rozszerzenie umożliwiające podanie składników innych niż aktywne (ACTI), w tym składniki będące opakowaniem
  • dopuszczono brak id substancji składnika dla surowców złożonych, nieistniejących na Liście Surowców Farmaceutycznych (LSF)
  • dodano możliwość zamieszczenia przez wystawcę informacji o świadomym przekroczeniu maksymalnej dobowej dawki (DDD, defined daily dose) substancji czynnej
 • Przetłumaczono słowniki Postać opakowania i Postać leku na język polski, wartości te są wykorzystywane do generowania treści bloku narracyjnego
 • Dopuszczono podanie dwóch identyfikatorów TERYT (TERC i SIMC) jednocześnie, wraz z weryfikacją ich treści. Wprowadzono typy danych adresowych AD.PL i AD.PL.ORG.
 • Dodano kwalifikator TG dla trybu wystawienia i trybu realizacji recepty transgranicznej
 • Usunięto prefiksy pharm z elementu quantity typu RTO_QTY_QTY informacji o składniku leku
 • Poprawiono kod nullFlavor dla id w szablonie plCdaPublicPolicyEntry (*.10.4.61) z "NAV" na "NA"
 • Poprawiono szablon plCdaDrugPrescriptionAuthorizationActivityEntry (*.10.4.69), należy zaniechać stosowanie szablonu ogólnego plCdaAuthorizationActivityEntry (*.10.4.53) w receptach
 • Zaktualizowano przykłady recept, skierowań, zleceń, transformaty, w tym wspierającej generowanie bloku narracyjnego i sposobu wyświetlania adresu bez ulicy
 • Dodano możliwość zapisania kodu leku przepisanego na recepcie papierowej w dokumencie realizacji recepty, jeżeli wydano zamiennik
 • Zmodyfikowano szablon dokumentu recepty na import docelowy:
  • Dodano możliwość podania kwalifikatora kategorii dostępności leku (KDLEK jak w innych receptach) i regułę, która wymaga podania tej informacji, jeżeli podano identyfikator produktu leczniczego.
  • Dodano możliwość podania danych asystenta medycznego.
  • Zmodyfikowano szablon głównego entry *.10.4.86 dla recepty na import docelowy - obecnie jest adaptacją szablonu *.10..4.3, który występuje w szablonie recepty i recepty spełniającej kryteria refundacyjne, dzięki czemu można podać pełny zakres danych (m. in. "identyfikator importu", nazwa, kod EAN, postać leku, składniki i ich moc).
  • Dodano nowy szablon plCdaImportedDrugManufacturedMatrial (*.10.4.109) jako adaptację szablonu plCdaMedicineOrSpecialFood (*.10.4.54).
 • Do dokumentu realizacji recepty dodano regułę, , która wymaga podania informacji o kategorii dotępności leku (KDLEK), jeżeli podano identyfikator produktu leczniczego.
 • Dodano możliwość podania wielu telefonów w danych jednostki podmiotu leczniczego.
2020‑04‑22 iEHR.eu Wydanie uzupełniające do wydania w wersji 1.3.1: 1.3.1.3
 • Wprowadzono kwalifikator OTC dla recept na leki OTC
 • Uproszczono zasady podawania dat realizacji "od" i "do", w tym na potrzeby recepty 365
 • W dokumencie realizacji recepty dodano:
  • kod postaci leku recepturowego, jak w komunikacie LEK
  • informację o cenie detalicznej i hurtowej leku, jak w komunikacie LEK
  • informację o oznaczeniu NZ (nie zamieniać) w realizowanej recepcie papierowej
  • informację o "dacie wystawienia" i oznaczeniu "daty realizacji od" w realizowanej recepcie papierowej
  • możliwość zamieszczenia oświadczenia pacjenta, że recepta nie była do tej pory realizowana
 • W skierowaniu dodano atrybut "okolice stron ciała" i "strona ciała" do procedury / badania, na którą pacjent jest kierowany
 • Rozszerzono listę krajów z przepisów o koordynacji o Chorwację
 • Dodano możliwość podania symbolu instytucji z przepisów o koordynacji w szablonie Poziom odpłatności leku, nie tylko numeru Oddziału NFZ
 • Dodano kod C, kobieta ciężarna, w zbiorze wartości Uprawnienie dodatkowe
 • Dodano możliwość podania identyfikatora zapotrzebowania w recepcie na import docelowy
 • Wymuszono podanie name/@nullFlavor="UNK" w recepcie i jej realizacji dla pacjenta NN
 • Usunięto wymaganie podania numeru umowy wystawcy z NFZ w przypadku recept refundowanych lub recept wystawianych w ramach świadczeń refundowanych
 • Rozszerzono Instrukcję i przykłady recept i ich realizacji m.in. w zakresie dokumentów uprawnień, obcokrajowców, osób NN, ciąży mnogiej, zamienników
 • Doszczegółowiono walidację treści dokumentów, poprawiono zidentyfikowane błędy, rozszerzono funkcjonalność transformat XSLT
 • Dodano opcjonalność imienia i nazwiska pacjenta oraz osługę nieznanego adresu pacjenta w realizacji recepty elektronicznej.
 • Dodano możliwość zapisania kodu uprawnienia dodatkowego, który występował na na recepcie papierowej
2019‑09‑30 iEHR.eu Wydanie uzupełniające do wydania w wersji 1.3.1: 1.3.1.2
 • Poprawiono błędy zidentyfikowane w pierwotnej wersji 1.3.1.
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów recpety, recepty refundowanej oraz realizacji recpety dla recept typu pro auctore i pro familiae:
  • dodano nowy zbiór wartości: RodzajReceptyElektronicznej o identyfikatorze 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.85,
  • dodano nowy klasyfikator RRECE (Rodzaj recepty elektronicznej) dla elementu ClinicalDocument/code/translation,
  • zmodyfikowano szablony danych autora na dokumentach recepty, w postaci:
   • ograniczenia krotności występowania elementu author/assignedAuthr/addr do 0..1
   • ograniczenia krotności występowania elementu author/assignedAuthor/telecom do 0..1
   • zniesienia wymagalności elementu author/assignedAuthor/representedOrganization
   • dodania dodatkowej reguły schematronowej, która wymaga elementów author/assignedAuthor/addr oraz author/assignedAuthr/telecom w dokumencie recepty, w którym istnieje klasyfikator RRECE mający wartości PA lub PF
   • dodania dodatkowej reguły schematronowej, która wymaga elementu author/assignedAuthor/representedOrganization dla recepty, która nie ma klasyfikatora RRECE lub jego wartość jest równa ZW.
 • Dodano nowy szablon plCdaDrugPrescriptionDataEnterer na potrzeby zapisania danych asystenta medycznego, który w imieniu lekarza wystawia receptę.
 • Dodano możliwość użycia szablonu dla danych asystenta medycznego do poszczególnych szablonów na poziomie dokumentu.
 • Dodano możliwość zapisania całkwitej dawki substancji czynnej na recepcie dla wielu substancji czynnych:
  • utworzono nową wersję szablonu plCdaActiveSubstanceTotalDoseConfirmation, który może być użyty wielokrotnie i jego struktura pozwala na wskazanie, którego składnika aktywnego dotyczy informacja o całkowitej dawce,
  • pozostawiono poprzednią wersję szablonu plCdaActiceSubstanceTotalDoseConfirmation pozwalającą na zapisanie całkowitej dawki dla tylko jednej substancji czynnej dla kompatybilności specyfikacji z pierwotną wersją 1.3.1.
 • Dodano nowe przykłady dla recepty: pro auctore, pro famialae oraz recpety wystawionej przez asystenta medycznego.
2018‑09‑30 iEHR.eu Oficjalne wydanie: 1.3.1
 • Uwzględnienie uwag do wydania roboczego 1.3, w tym dopracowanie szczegółów realizacji recepty i propozycja formatowania bloku narracyjnego recepty
 • Zmiany w Transformacie XSLT umożliwiające wyświetlanie dokumentów angielskojęzycznych, kolorowania czcionki bloku narracyjnego i zwijanie mniej istotnych treści
 • Publikacja kompletnego wydania
2018‑06‑30 iEHR.eu Oficjalne wydanie: 1.3
 • Uspójnienie modelu wszystkich dokumentów medycznych przy wykorzystaniu modelu recepty jako wzrocowego
 • Opracowanie szablonu Informacja dla lekarza kierującego/POZ w miejsce przykładu zbudowanego na podstawie Szablonu bazowego
2018‑04‑26 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.2.3 Opracowanie modelu skierowań przy wykorzystaniu modelu recepty jako wzorcowego.
2017‑10‑26 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.2.2 Implementacja uwag i uszczegółowienie modelu recepty i dokumentu realizacji recepty.
2017‑04‑26 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.2.1 Przebudowa modelu recepty celem uzyskania zgodności z profilem IHE PRE. Dodanie dokumentu realizacji recepty jako zgodnego z profilem IHE DIS. Zmiany związane z dostosowaniem do profili IHE objęły w tej wersji tylko dla recept:
 • Zamiana miejscami reguł dla elementów legalAuthenticator i author
 • Przeniesienie informacji o zawodzie autora/wystawcy dokumentu do elementu author.functionCode
 • Rezygnacja z rozszerzenia extPL:qualifiedEntity służącego do zapisu wielu specjalności wystawcy/autora dokumentu: wprowadzenie alternatywnego rozwiązania polegającego na składaniu wielu kodów w jeden ciąg znaków
 • Zmiana wymagań dla podawania templateId: wymagane jest podawanie tylko jednego templateId pochodzącego z PIK HL7 CDA (należy podawać templateId dla szablonu najbardziej wyspecjalizowanego) oraz innych templateId, wymaganych przez specyfikacje zewnętrzne
 • Przeniesienie danych o ubezpieczeniu, płatniku, uprawnieniach i dokumentach potwierdzających uprawnienia do nowej sekcji. Rezygnacja z odpowiednich rozszerzeń extPL
 • Wprowadzenie wymagalności section.id dla sekcji zalecenia leku i jego zgodności z ClinicalDocument.id
 • Wprowadzenie wymagalności patient.administrativeGenderCode
 • Wprowadzenie wymagalności entry.id dla pozycji recepty oraz określenie sposobu generowania tego identyfikatora w systemach lokalnych jako złożenia numeru recepty i numeru pozycji danej recepty
 • Zmiana wymaganej wartości substanceAdministration.moodCode w zaleceniu leku (pozycji recepty) z "RQO"na "INT"
 • Zmiana sposobu zapisu danych o poziomie refundacji leku
 • Zmiana struktury rozszerzenia "Zamiana leku"
 • Dodanie do PIK HL7 CDA szablonów dla dokumentów realizacji recept
 • Uproszczenie struktury represented organization i wymagalności niektórych danych
2017‑02‑07 iEHR.eu Oficjalne wydanie: 1.2
Wersja obowiązująca od lutego 2017 roku do kwietnia 2017 roku.
2017‑01‑02 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.1.1 Wersja obowiązująca od stycznia 2017 roku do lutego 2017 roku.
2015‑10‑26 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.1 Wersja obowiązująca od listopada 2015 roku do stycznia 2017 roku.
2015‑08‑15 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.0.2 Wersja obowiązująca od września 2015 roku do listopada 2015 roku.
2015‑01‑29 iEHR.eu Oficjalne wydanie: 1.0
Wersja obowiązująca od stycznia 2015 roku do września 2015 roku.
2014‑09‑23 iEHR.eu Wydanie robocze: 0.9.10 Wersja obowiązująca od listopada 2014 roku do stycznia 2015 roku.
2014‑08‑14 iEHR.eu Wydanie robocze: 0.9.9 Wersja obowiązująca od września 2014 roku do listopada 2014 roku.