Dostawa oprogramowania Microsoft Windows Server 2022 DataCenter. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Dostawa oprogramowania Microsoft Windows Server 2022 DataCenter.

Ostatnia modyfikacja
31-05-2023

WRZ.270.135.2023

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, wariant 1.

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-01536b25-fde7-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710)