Rejestry medyczne | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

zdjęcie przedstawiające pracownika medycznego

Rejestry medyczne

Jesteśmy administratorem publicznych rejestrów medycznych, które mają na celu ułatwienie dostępu do danych oraz upowszechnienie elektronicznej komunikacji w sektorze ochrony zdrowia.

Wszystkie rejestry medyczne administrowane przez Centrum e-Zdrowia dostępne są na Platformie Rejestrów Medycznych

Rejestr Aptek (RA)

Rejestr Aptek (RA)

Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych
i Zakładowych, zwany w skrócie Rejestrem Aptek, prowadzony jest przez Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne. Rejestr zawiera dane adresowe aptek i ich właścicieli oraz numer zezwolenia na prowadzenie działalności.

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych (RHF)

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych (RHF)

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej - zwany Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych - prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Udostępniane są w nim informacje między innymi na temat właścicieli hurtowni farmaceutycznych, zakresu zezwolenia oraz dane adresowe hurtowni. RHF umożliwia złożenie wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności. Stanowi też referencyjne źródło informacji nt. hurtowni farmaceutycznych funkcjonujących w Polsce.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Elektroniczny rejestr prowadzony zgodnie z ustawą
o działalności leczniczej. W części publicznej rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym: podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych lekarzy
i lekarzy dentystów, praktyk zawodowych pielęgniarek
i położnych, praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

 

 

Rejestr Produktów Leczniczych (RPL)

Rejestr Produktów Leczniczych (RPL)

Zawiera informacje o wszystkich produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski. Rejestr gromadzi między innymi dane dotyczące numerów i daty pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, terminów ważności oraz nazwy produktów leczniczych a także określenie postaci i dawki.

Lista Surowców Farmaceutycznych (LSF)

Lista Surowców Farmaceutycznych (LSF)

Rejestr zawiera informacje o wszystkich surowcach farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

 

Centralny Rejestr Farmaceutów (CRF)

Centralny Rejestr Farmaceutów (CRF)

Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony jest przez Naczelną Radę Aptekarską. Rejestr obejmuje dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich na temat farmaceutów zarejestrowanych w Polsce.
 

Rejestr Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Rejestr Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (RDG)

Rejestr gromadzi decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie: wycofania z obrotu, wstrzymania w obrocie, ponownego dopuszczenia do obrotu, zakazu wprowadzania do obrotu produktu leczniczego oraz wstrzymaniu reklam. Zawiera dane na temat produktów leczniczych wskazanych w decyzjach oraz podmiotów odpowiedzialnych.
 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych (RDL)

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych (RDL)

Rejestr prowadzony jest przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Służy do wyszukiwania diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych
w Polsce.
 

 

zdjęcie przedstawiające kobietę w ciąży

Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków (ROIB)

Rejestr zawiera dane ośrodków i banków komórek rozrodczych i zarodków, które medycznie wspomagają prokreację. Administratorem danych gromadzonych
w rejestrze jest minister właściwy do spraw zdrowia, który dokonuje wpisu do przedmiotowej ewidencji,
w sposób określony w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

System ma na celu identyfikację dawców i biorczyń komórek rozrodczych przekazanych w celu donacji innej niż partnerska oraz dawców i biorczyń zarodków w celu monitorowania procesu medycznie wspomaganej prokreacji.

 

Rejestr Systemów Kodowania (RSK)

Rejestr Systemów Kodowania (RSK)

Służy do tworzenia i rejestrowania hierarchicznych systemów kodowania używanych w systemie ochrony zdrowia. Rejestr zawiera zbiór słowników medycznych, który ma eliminować błędy wynikające z terminów medycznych. Polskim Organem Rejestracji Systemów Kodowania w Ochronie Zdrowia jest
Centrum e-Zdrowia.

zdjęcie przedstawiające ratownika medycznego

Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego (RPRM)

System umożliwia prowadzenie przez wojewodów, wymaganej prawem, ewidencji na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego. Rejestr obejmuje dane szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w udzielaniu świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM)

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM)

Zadaniem systemu jest wsparcie obsługi Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Rejestr posiada funkcjonalności wspomagające: obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek oraz obsługę procesu wpisania do rejestru jednostek z urzędu. Ponadto system wspiera proces weryfikacji danych Jednostek Współpracujących oraz udostępniania je na potrzeby obsługi sytuacji kryzysowych oraz zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków.

Rejestr Asystentów Medycznych (RAM)

Rejestr Asystentów Medycznych (RAM)

Rejestr umożliwia wystawienie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż: lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego
o czasowej niezdolności do pracy. Dodatkowo
w rejestrze można utworzyć upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów
e-recept i e-skierowań.
 

grafika przedstawiająca model serca

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (KROK)

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych zawiera informacje dotyczące liczby zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych i dzieci, które przeprowadzane są we wszystkich Ośrodkach Kardiochirurgii w Polsce, a także rodzaju tych zabiegów, ich zakresu i wyników. Podmiotem prowadzącym Rejestr jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD).

pracowniczka medyczna

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Celem Centralnego Rejestru Osób Upoważnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest umożliwienie osobom wykonującym zawód medyczny złożenia w postaci dokumentu elektronicznego wniosku o wpis. System ma za zadanie agregować i dostarczać aktualne informacje na temat osób wykonujących zawody medyczne na terytorium Polski co w szerszej perspektywie posłuży podniesieniu jakości i umożliwi równy dostęp do świadczeń ochrony zdrowia.

Powiązane treści

Umożliwiają wsparcie realizacji procesów związanych z zarządzaniem i wielostronnym dostępem do informacji w ochronie zdrowia w Polsce

Nasze systemy skutecznie wspierają profilaktykę i leczenie pacjentów, a także zarządzanie sytuacjami kryzysowymi